Copyright 2019 - SIA “Jaunliepājas Primārās Veselības Aprūpes Centrs”
 • Veselība

 • Veselība

 • Veselība

 • Veselība

 

Pamatojoties uz 2018. gada 28. augusta MK noteikumiem Nr. 555

" Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

No pacienta līdzmaksājumiem atbrīvotās iedzīvotāju grupas:

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem; 
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus MK noteikumu Nr. 555  3.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
 • pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 • pirmās grupas invalīdi;
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
 •  grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • personas, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • patvēruma meklētāji;
 • ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 569,15 eiro un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.