Copyright 2018 - SIA “Jaunliepājas Primārās Veselības Aprūpes Centrs”
  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

2018. gada 28. augusta MK noteikumi Nr. 555

"Veselības aprūpes  pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

Iedzīvotāju kategorijas, kuras ir atbrīvotas no pacientu iemaksas:

 bērni vecumā līdz 18 gadiem;

 grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;

politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;

Pirmās grupas invalīdi;

tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;

psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;

pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;

personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus MK noteikumu Nr. 555  3.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;

personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes;

personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;

visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;

personas, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;

orgānu donori;

personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi;

trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;

Patvēruma meklētāji.

24. Pacienta iemaksu par šo noteikumu 23.punktā minētajām iedzīvotāju kategorijām, pacienta iemaksu personas nāves gadījumā, kā arī pacienta iemaksu gadījumā, ja pārsniegts šo noteikumu 21. un 22.punktā noteiktais pacienta iemaksas apmērs, sedz no valsts budžeta līdzekļiem:

22. Pacienta iemaksu kopsumma par kalendāra gadā saņemtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 569,15 euro. Izziņu par to, ka persona kalendāra gada laikā ir saņēmusi veselības aprūpes pakalpojumus un veikusi pacienta iemaksu 569,15 euro apmērā, izsniedz dienesta teritoriālā nodaļa atbilstoši personas uzrādītajiem maksājuma dokumentiem.